Algemene Voorwaarden

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Talentnu anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Talentnu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.